Hoe veilig is uw lift?

Is er een lift in uw gebouw? Hoe weet u zeker dat die 100% veilig is?

In België zijn er naar schatting 85.000 liften. Niet enkel verouderde liften kunnen een ernstig gevaar voor de veiligheid van de gebruiker vormen, maar ook 'moderne' liften kunnen door een gebrekkig en slecht onderhoud gevaarlijk zijn.

De meest vastgestelde problemen zijn: 

 • Een lichtgordijn aan de kooitoegang
 • Het ontbreken van een vanginrichting
 • Ladder voor toegang schachtput niet conform
 • Onvoldoende verlichting

Als beheerder bent u als enige aansprakelijk voor uw beheer (BW art 3.89§6). Dit houdt concreet in dat u ook verantwoordelijk bent voor de goede werking van de liftinstallaties in de VME’s in uw portefeuille. Uw aandacht moet dus te allen tijde gericht zijn op de veiligheid van het gebouw en vooral op de strikte naleving van alle voorschriften m.b.t. de lift. Onderhoud en inspecties dienen stipt opgevolgd te worden.

Preventie onderhoud en periodieke keuring

Elke nieuwe lift moet een jaar na ingebruikname worden gekeurd. Dit is de eerste periodieke keuring.

Om de hoeveel tijd een keuring van uw liften moet gebeuren, hangt af van de certificatie van de onderhoudsfirma. Is deze ISO-gecertifieerd, dan volstaat een halfjaarlijkse keuring van de liften. De meeste onderhoudsfirma’s zijn ISOgecertifieerd. Indien niet, dan bent u verplicht tot een driemaandelijkse keuring van de liften uit te voeren door een EDTC zoals ACEG. ACEG is een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles) die u graag met raad en daad bijstaat voor de controles van uw liften.

Controleer dus steeds of uw onderhoudsfirma ISO-gecertificeerd is!

Laat de opmerkingen niet liggen!

Vaak bevatten de keuringsverslagen opmerkingen. Voor alle opmerkingen die voortvloeien uit de preventieve inspectie dient de syndicus onmiddellijk actie te ondernemen om deze op te lossen. Als  syndicus dient u alle maatregelen van voorlopig beheer te nemen. 

Bw art 3.89-§5. "Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van medeeigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht: 2° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen".

Concreet; vraag z.s.m. een offerte aan uw liftleverancier, en geef z.s.m. opdracht om de situatie te regulariseren. U hoeft daarvoor geen goedkeuring van de algemene vergadering te hebben. Best is wel de Raad van Mede-eigendom te informeren (indien een raad aanwezig is in de VME).

Dit kan in de meeste gevallen door uw liftleverancier maar dit kan ook door gespecialiseerde firma’s gebeuren. Denken wij maar aan water in de schachtput, storing op de telefoonlijn, ...

De doelstelling van deze actie is terug naar een volledige conformiteit en veiligheid van de lift te gaan.

Opgelet: Opmerkingen zijn belangrijke signalen. Aarzel niet om de lift te laten stil leggen en verzegelen zolang de veiligheid van de gebruikers niet gegarandeerd is! De sluiting van de lift kan enkel gebeuren door tussenkomst van uw liftleverancier of controleorganisme (EDTC). Voorzie dan ook een affiche voor de bewoners met de vermelding dat de lift om veiligheidsredenen niet gebruikt mag worden. Eigenaars van een lift in werking met verbroken zegels riskeren strafrechtelijke vervolging.

Waarom een risicoanalyse bovenop de liftkeuring?

Met de tijd verouderen liftsystemen en worden ze gevoeliger voor storingen en veiligheidsrisico's. Een belangrijk onderdeel in de levensloop van de lift, is het uitvoeren van risicoanalyses om de reële staat van de lift en eventuele tekortkomingen te identificeren.

De wetgever heeft de nadruk gelegd op de risicoanalyse van liften door een keuringsorganisme (EDTC), als instrument  om modernisaties aan te bevelen. Daarom is het cruciaal om liften periodiek te moderniseren.

De syndicus moet om de 15 jaar een risicoanalyse van de lift uitvoeren door een EDTC. Deze analyses helpen bij het bepalen van de juiste modernisatieplannen.

Deadlines risicoanalyses:

Voor liften die in bedrijf zijn gesteld voor 1 januari 1958 dienen de modernisaties uitgevoerd te worden uiterlijk op 31 december 2023. Voor historische liften worden de modernisaties uitgevoerd uiterlijk op 31 december 2027.

Te laat! voor liften die in bedrijf zijn gesteld vanaf 1 april 1984 moesten de modernisaties uiterlijk op 31 december 2014 uitgevoerd worden. Voor liften die in bedrijf zijn gesteld tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 moesten de modernisaties uiterlijk op 31 december 2016 uitgevoerd worden.

Regularisatieattest onontbeerlijk

Als bij de risicoanalyse van de lift geen tekortkomingen werden vastgesteld zal de beheerder een positieve risicoanalyse ontvangen met een regularisatieattest. In dit geval dient de beheerder niets te ondernemen en kan het onderhoud en de preventieve inspectie verder verlopen zoals voordien.

Ingeval van noodzakelijke modernisatiewerken is er na de uitvoering van de werken een nieuwe keuring nodig door het EDTC dat de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze zal de beheerder een regularisatieattest bezorgen indien aan alle opmerkingen van de risicoanalyse is voldaan. De syndicus moet ervoor zorgen dat het regularisatieattest in de machinekamer of bij het SECT dat belast is met de preventieve inspectie terechtkomt. 

Indien de modernisatiewerken niet zijn uitgevoerd 3 jaar na de risicoanalyse en ten  laatste 18 jaar na de laatste risicoanalyse of datum van in bedrijfstelling, en indien blijkt dat er geen regularisatieattest aanwezig is, zal het EDTC dat belast is met de preventieve inspectie overgaan tot een afkeuring dat kan lijden tot het stil leggen van de lift door de bevoegde instanties. 

Timeline voor de syndicus

De syndicus zorgt ervoor dat de nodige modernisatiewerken 3 jaar na de risicoanalyse zijn uitgevoerd en ten laatste 18 jaar na de laatste risicoanalyse of datum van in bedrijfstelling.

Dit kan de beheerder doen door de risicoanalyse door te sturen naar verschillende onderhoudsfirma’s (modernisatiebedrijven) om een prijsofferte voor de nodige modernisatiewerkzaamheden te ontvangen. 

Veiligheidsdossier en verplichte opschriften

Sinds 2003 moet de syndicus ook een veiligheidsdossier bijhouden voor elke lift waarin alle informatie over de lift wordt bijgehouden: risicoanalyses, onderhoudsbeurten, inspecties en modernisering.

TIPS

Zorg ervoor dat de volgende documenten aanwezig zijn voordat de liftkeurder langskomt:

 • Alle ontvangen attesten omtrent het onderhoud en preventieve inspecties van de afgelopen 10 jaar;
 • Verslagen van eventuele voorgaande risicoanalyses;
 • Indien er moderniseringen uitgevoerd werden, moet je ook de documenten en verslagen daarover bijhouden;
 • De handleiding van de lift;
 • Indien van toepassing de EG-verklaring van overeenstemming (CE)

Bovendien moet in elke liftkooi ook volgende informatie ophangen: 

 • Identificatienummer
 • Bouwjaar
 • Nominale last
 • Maximaal aantal personen dat mag vervoerd worden
 • Adresgegevens eigenaar of beheerder
 • Naam van de EDTC die de inspecties uitgevoerd heeft
 • Naam van het onderhoudsbedrijf

Een lift die niet op tijd is gemoderniseerd, kan worden stilgelegd. 

Sancties voor de VME

De boetes die opgelegd worden zullen ten laste van de VME gelegd worden, als eigenaar van de liftinstallatie. Art 1°8: eigenaar: elke natuurlijke of rechtspersoon die een lift in eigendom bezit.

De boetes variëren naargelang de vastgestelde inbreuk, bij voorbeeld:

Geen veiligheidsdossier

5.000

Geen volledige instructies in de kooi (taal)

5.000

Geen preventief onderhoud

5.000

Geen preventieve inspectie

5.000

Geen risicoanalyse C x E x 100


Lift in gebruik ondanks ernstig risico vastgesteld door een EDTC

15.000

Lift in gebruik met verbroken verzegeling

Verwijzing naar strafrechtbank

Geen getekend voorstel en ernstig risico

minimum 15.000

Geen getekend voorstel en ernstig risico

minimum 25.000

Geen elektronisch veiligheidsgordijn noch kooideur

12.500

Geen mechanische vergrendeling

12.500

Onjuiste stopnauwkeurigheid (frequentiebediening)

12.500

Bijkomende informatie (FOD Economie) en bronnen:


Conclusie:

De veiligheid en prestaties van liftsystemen zijn van cruciaal belang voor de syndici en de VME’s. Door onderhoud en keuring, kunnen wij samen een veiligere en betrouwbaardere liftomgeving creëren voor iedereen.

ACEG zal aanwezig zijn op het Salon van de Mede-eigendom om u verder te informeren: stand 22!

Dhr Erwin Guetens
Algemeen technisch directeur ACEG 
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
​erwinguetens@aceg.be 
0471 10 45 77 
​www.aceg.be


Labels
Onze blogs

DELEN


 Betonherstellingen in mede-eigendom vergen een serieus aanpak