Wettelijke termijnen voor de syndicus: UVS helpt u door het bos !

Syndici hebben de afgelopen jaren machteloos toegekeken naar een intensieve en systematische complexificatie van hun beroep, op administratief, op financieel en op technisch vlak. Wellicht volgen wij de trend van de maatschappelijke evolutie die ons leidt naar steeds meer individualisering, om niet te zeggen individualisme, met als gevolg steeds meer eisen en driecijferige tellingen na de komma.ing here...

Naast deze financiële complexiteit is er een explosie aan normen en richtlijnen op het gebied van technisch en energiebeheer; sommige technische installaties moeten om de zes maanden worden gecontroleerd, andere elk jaar, om de twee jaar, om de vijf jaar of om de vijftien jaar.

Blijft u dit als syndicus nog allemaal onthouden? Houdt u nog de teller bij?

In tien jaar tijd heeft de wet op de mede-eigendom twee grote hervormingen ondergaan. Elke keer dat de wetgever tussenkomt, worden nieuwe administratieve deadlines ingevoerd.

De administratieve beheersopdracht van de syndicus wordt daarom gekenmerkt door deadlines: hoeveel in totaal? Twaalf als onze telling klopt. We hebben ervoor gekozen om deze termijnen in een handige tabel op te nemen, zodat het zoeken gemakkelijker wordt voor onze lezers en onze leden syndici die steeds minder tijd hebben om de wetteksten te raadplegen.

De Unie van Syndici (UVS) heeft voor u dit praktisch overzicht van de administratieve beheersopdrachten op volgende pagina's uitgewerkt.

3 WERKdagen
Verkoop van een kavel: 
Indien de uittredende mede-eigenaar deze achterstallen of kosten betwist, brengt de instrumenteren notaris binnen de 3 werkdagen na het verlijden van de authentieke akte de syndicus daarvan bij aangetekende zending op de hoogte.


4 WERKdagen
Aanwezigheid AV :
hij (de mede-eigenaar) kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen voor de dag van de algemene vergadering per aangetekende zending in kennis stelt.


8 kalenderdagen
Affichage aanstelling van syndicus :
een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt.


15 kalenderdagen
Periode van 15 dagen van de AV : 
er wordt een reglement van interne orde opgesteld bij onderhandse akte. Het reglement van interne orde bevat minstens de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering van de verenig-ing van mede-eigenaars plaatsvindt.
Bijeenroeping AV : 
behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste 15 dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht.
2de AV : 
indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een 2de AV na het verstrijken van een termijn van ten minste 15 dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor-digde leden …
Info voor de compromis : 
in het vooruitzicht v/e overdracht of wijziging v/h eigendomsrecht deelt de instrumenterende notaris...de volgende inlichtingen en documenten mee, die de syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen een termijn van 15 dagen.


20 WERKdagen
Antwoord syndicus aan de notaris : 
bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag of van een uitvoerend beslag binnen twintig werkdagen na de verzending van de in het tweede lid bedoelde aangetekende zending, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de uittredende mede-eigenaar betalen


30 kalenderdagen
Info voor de authentieke akte: 
de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577-11, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de notaris.
Overdracht dossier VME : 
indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger.
Vraag naar een BAV : 
op verzoek van één of meer mede-eigenaars die samen 1/5de van de aandelen bezitten verzendt de syndicus binnen de 30 dagen na de ontvangst v/h verzoek de bijeenroeping tot de gevraagde BAV.
Verzenden PV of notulen : 
de syndicus neemt binnen 30 dagen na de AV de beslissingen in het register en bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis v/e zakelijk recht op een kavel
Vernieuwde AV : 
wanneer de wet eenparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft en die in de algemene vergadering niet wordt bereikt door de afwezigheid van een of meerdere mede-eigenaars, zal er een nieuwe algemene vergadering bijeenkomen na een termijn van minstens 30 dagen in dewelke de betrokken beslissing met eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden genomen.
Versturen PV naar de huurder : 
m.b.t. de bepalingen en de beslissingen aangenomen, na de vestiging van een zakelijk of persoonlijkrecht op een kavel, door de kennisgeving die hem bij aangetekende zending wordt gedaan binnen de 30dagen na ontvangst v/h PV, op initiatief van degene die dat proces-verbaal heeft ontvangen overeenkom-stig artikel 577-6, §12 BW.
Info voor authentiek akte : 
indien de syndicus niet antwoordt binnen de 30 dagen na het verzoek, dan stelt de notaris de partijen in kennis van diens verzuim.
Verplichting notaris : 
in geval van een akte tot overdracht of wijziging van een eigendomsrecht op een kavel deelt de instrumen-terende notaris binnen de dertig dagen na het verlijden van de authentieke akte mee op welke dag de akte werd verleden, alsook de identificatie van het betrokken kavel, de identiteit van de verweerders alsook het huidige en eventueel nieuwe adres van de betrokken personen.


1 maand
RIO : 
het reglement van interne orde wordt, binnen een maand na de opstelling ervan, op de zetel v/d verenig-ing van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief v/d syndicus of, wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan.


2 maanden
Nutsoperatoren:
daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de operator minstens twee maanden voorafgaand aan de aanvang van de werken aan alle mede-eigenaars een beschrijving van de voorgenomen werken en een rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur.
Nutsoperatoren:
eigenaars binnen twee maanden na de ontvangst van deze aangetekende zending verzet aantekenen.
Statuten:
de partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend zenden per aangetekende zending aan alle andere mede-eigenaars een ontwerp van de wijzigende statuten, minstens twee maanden vooraf-gaand aan het verlijden van de wijzigende akte.
Vordering huurder :
ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene verga-dering geen stemrecht heeft, kan de rechter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke bepaling van het reglement van interne orde of van elke onregelmatige bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel berokkent. Deze vordering moet worden ingesteld binnen twee maanden na de kennisgeving en uiterlijk binnen vier maanden na de algemene vergadering.


4 maanden
Vordering mede-eigenaar : 
iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen, indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert. Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.
Vordering huurder : 
deze vordering moet worden ingesteld binnen twee maanden na de kennisgeving die hem ter zake wordt gedaan overeenkomstig het tweede lid, 2°, en uiterlijk binnen vier maanden na de algemene vergadering.


6 maanden
Nutsoperatoren:
Deze werken nemen een aanvang binnen zes maanden na ontvangst van hun aangetekende zending.


48 maanden
Coordinatie:
De syndicus bedoeld in artikel 577-4, § 1, derde lid, 4° van hetzelfde Wetboek legt binnen achtenveertig maanden na de inwerkingtreding van deze wet een aan de artikelen 577-3 tot 577-14 van hetzelfde Wetboek aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.


INFO

Mevr. Dominique Krickovic
Directrice UVS (Unie van Syndici)
info@uvsyndici.be
www.uvsyndici.be

Deel deze post
Labels
Onze blogs
De syndicus als enige aansprakelijk voor de veiligheid van de lift