Warmtekrachtkoppeling en groenestroomcertificaten: waarom niet in Vlaanderen?

Warmtekrachtkoppeling kende de laatste jaren een zeer snelle groei in de Brusselse flatgebouwen, om de eenvoudige reden dat het gewest sinds 2013 een actief beleid voert om de groenestroomcertificaten promoten met een specifiek ondersteuningsmechanisme voor de collectieve woningbouw. Het systeem van groenestroomcertificaten is een beloning voor de vermindering van de CO2-uitstoot onder de vorm van een onmiddellijk en zeer welkom cash-back voor de mede-eigenaars.

Op Wikipedia lezen we dat Warmtekrachtkoppeling (kortweg WKK) of cogeneratie staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht (elektriciteit). De energie is afkomstig van een brandstofcel, verbrandingsmotor of gasturbine en wordt meestal aangewend om een generator aan te drijven die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De warmte die daarbij vrijkomt gaat niet verloren maar wordt lokaal nuttig gebruikt voor bijvoorbeeld productie van warm water, stoom of hete lucht.

Concreet: de warmtekrachtkoppelingsinstallatie produceert enerzijds elektriciteit en anderzijds nuttige warmte, zoals in de wet dd. 17 december 2015 gedefinieerd als “de warmte geproduceerd door een warmtekrachtinstallatie om te voldoen aan een economisch verantwoorde vraag naar de productie van warmte en/of koude, een economisch verantwoorde vraag is dan de vraag die de warmte- en/of koudebehoefte van de gebruiker niet overstijgt en die, bij gebrek aan voldoende warmtekrachtkoppeling, tegen de marktvoorwaarden door andere energieproductieprocessen zou moeten worden voldaan”

Bovendien betekent de aanwezigheid van een warmtekrachtinstallatie in de gemeenschappelijke stookruimte van een VME niet alleen een vermindering van de energiefactuur van de gemeenschappelijke delen, maar ook een vermindering van de CO2-uitstoot.

In deze tijden in dewelke klimaatproblematieken onze dringende aandacht vergen, is deze promotie van 'groene' productie bijzonder wenselijk in appartementsgebouwen.

Groenestroomcertificaten: de vervuilers zijn de betalers!

Om de Europese doelstellingen inzake de productie van hernieuwbare energie te halen, heeft het Brussels Gewest een ondersteuningsmechanisme uitgewerkt specifiek voor de collectieve woningbouw. Er worden extra groenestroomcertificaten gegeven aangezien de WKK enkel kan aangesloten worden op de meter van de algemene delen en een deel van de stroom verkocht wordt op het net aan een lagere prijs dan wanneer de stroom zou verbruikt worden voor de algemene delen. De kost om een WKK te installeren in een appartementsgebouw ligt ook hoger per kW, waardoor er extra ondersteuning nodig is.

Om in Brussel te kunnen genieten van groenestroomcertificaten, moet een installatie voor de productie van groene stroom vooraf worden gecertificeerd. Dit attest bevestigt dat de beschouwde installatie een installatie voor de productie van groene stroom is, dat zij aan de normen voldoet die van toepassing zijn op deze installaties, en dat het ontwerp het mogelijk maakt om de hoeveelheden verbruikte en geproduceerde energie te registreren in overeenstemming met de regelgeving zoals door de Minister bepaald op voorstel van BRUGEL (Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijzen).

Enerzijds hebben producenten van groene stroom recht op groenestroomcertificaten voor hun productie.

Anderzijds zijn elektriciteitsleveranciers verplicht om jaarlijks een bepaald aantal groenestroomcertificaten op te geven (quota- teruggave). Om aan hun verplichting te kunnen voldoen, kopen ze groenestroomcertificaten aan bij producerende entiteiten.

Vraag en aanbod van groenestroomcertificaten ontmoeten elkaar in de markt en er ontstaat een marktprijs. Uiteindelijk rekenen leveranciers de kosten van hun quota-teruggaveverplichting door aan al hun eindklanten. BRUGEL speelt een sleutelrol in het systeem, in zoverre het de berekeningen en subsidies uitvoert, de quota-teruggave organiseert en groenestroomcertificaten op de markt beheert.

Verkoop van overtollige elektriciteit

De groenestroomcertificaten zijn niet de enige bron van inkomsten die de WKK genereert. Alle elektriciteit die ogenblikkelijk wordt verbruikt op de teller van gemeenschappelijke meter geeft een onmiddellijke uitsparing op de elektrictiteitsfactuur van de algemene delen. Wordt er meer elektriciteit opgewekt dan wordt verbruikt, dan wordt de overtollige energie in het distributienetwerk geïnjecteerd. Voor de geïnjecteerde elektriciteit dient een contract afgesloten worden met een energieleverancier en wordt de mede-eigendom vergoed.

BTW: de VME is niet noodzakelijk onderworpen

Hoewel het op de markt brengen van groenestroomcertificaten verkregen uit eigen productie van elektriciteit wordt beschouwd als een dienstverrichting bedoeld in artikel 18, § 1, paragraaf 2, 7 °, van het btw-wetboek (zie besluit nr. 113.522 van 26.02.2008) , handelt de VME tijdens deze handeling niet als een beoefenaar van een economische activiteit. Het wordt dus voor deze transactie niet beschouwd als een belastingplichtige in de zin van artikel 4 van het btw-wetboek ; daarom is op de markt brengen van groenestroomcertificaten niet onderworpen aan de BTW.

Aan de andere kant kan de VME ervoor kiezen om gedeeltelijk btw-plichtig te zijn, omdat dit hem met name het aanzienlijke voordeel oplevert om een deel van de btw te recupereren op alle kosten die gemaakt werden om deze elektriciteit te produceren.

Vlaanderen en de klimaatnoodsituatie; het is nooit te laat om het goed te doen!

Welke is de toestand in het noorden van het land? We vroegen het aan Dieter De Schuymer, gedelegeerd bestuurder van Go4green die in Brussel 150 WKK installaties uitbaat: “Tot op heden is Vlaanderen betreurenswaardig op het perron gebleven; Het bestaande systeem van ondersteuning van Vlaanderen is te laag om WKK’s rendabel te maken voor het overgrote deel van de mede-eigendommen. Momenteel zijn WKK’s enkel interessant in gebouwen met een heel hoog elektrisch verbruik op de algemene delen (bv gebouwen met een gemeenschappelijke ventilatie). Het grootste gedeelte van de mede-eigendommen valt hier spijtig genoeg niet onder. Een herziening van het systeem met extra certificaten voor mede-eigendommen zou nochtans een onmiskenbaar voordeel betekenen om de CO2 uitstoot van de collectieve woningbouw te verminderen en een ongelooflijke meevaller zijn voor veel mede-eigenaars, die op initiatief van de syndici niets liever willen dan de inkomsten uit groenestroomcertificaten te besteden aan energetische investeringen ...”

2050 nadert razendsnel en het lijkt er nu al zeker op dat de normen niet gehaald zullen worden... Het wordt hoog tijd dat onze regeringen zich volledig inzetten voor het uitbreiden van mechanismen die hun nut al bewezen hebben!

Een syndicus getuigt!

Dit mechanisme is uitermate interessant voor de mede-eigenaars en/of bewoners van de VME maar ook voor de syndici. De verkoop van groenestroomcertificaten vormt immers een nieuwe bijkomende dienst, die deel uitmaakt van het bredere kader van het groene energiebeheer waaraan een aantal belangrijke verantwoordelijkheden zijn verbonden. Deze werkzaamheden, die tot het kader van het traditioneel technisch beheer van gebouwen behoren, moeten uiteraard het voorwerp uitmaken van een specifieke vergoeding, die dus een aanzienlijke stijging van de omzet van uw kantoor zal genereren. Het betekent dus een optimalisatie van de rentabiliteit van uw portefeuille, en niet de uitbreiding ervan door de komst van nieuwe residenties.

Het is niet ongebruikelijk om een energiebeheervergoeding te vragen dat maximum 10% bedraagt van het jaarlijkse bedrag van de verkoop van groenestroomcertificaten; in grote flatgebouwen kan deze activiteit voor iedereen zeer winstgevend zijn. In geval van btw-plichtigheid kan de syndicus, in overleg met de algemene vergadering, ook een vast bedrag factureren voor de administratie gegenereerd door de driemaandelijkse BTW-aangiften. Tot slot, zonder het aantal kavels in uw portefeuille te vergroten, verhoogt u ongetwijfeld uw omzet.

Bovendien moedigen bepaalde Europese richtlijnen landen aan om deze decentralisatie- installaties voor elektriciteitsproductie te promoten. Zoals bijvoorbeeld RICHTLIJN (EU) 2019/944 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juni 2019: “Met het oog op de totstandbrenging van een interne elektriciteitsmarkt moeten de lidstaten de integratie van hun nationale markten en de samenwerking tussen netwerkbeheerders op het niveau van de Unie en op regionaal niveau, die ook geïsoleerde netwerken opnemen die "elektriciteitseilanden" vormen ... "

De meeste grote nieuwe projecten zijn van meet af aan uitgerust met een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Alles wijst erop dat wij in de toekomst de gegenereerde elektriciteit zullen verkopen aan de bewoners van de gebouwen (Energiegemeenschap) of zelfs elektrische voertuigen zullen opladen met elektriciteit die in de stookruimte zal worden geproduceerd ...

Onze rol zal dus essentieel zijn! Wie anders dan de syndicus zal de administratieve en boekhoudkundige opvolging kunnen verzorgen? 

Beste collega's syndici, wij kunnen u maar aanbevelen om de grootste aandacht te besteden aan deze essentiële technologie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

Bijvoorbeeld: in 2018 verbruikten de 16.000 flatgebouwen in het Brussels Gewest 37% van het totale energieverbruik in het Gewest ... 

Nog niet overtuigd? Neem contact op met UDS voor meer info: info@uniondessyndics.be

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit: 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2016-01-08&caller=summary&numac=2015031887

Meer info over BRUGEL (Mechanisme van de groenestroomcertificaten) :

https://www.brugel.brussels/nl_BE/themes/hernieuwbare-energie-11/mechanisme-vande-groenestroomcertificaten-35

INFO

Mevr. Dominique Krickovic
Directrice UVS (Unie van Syndici)
info@uvsyndici.be
www.uvsyndici.be

Vincent Spruytte
CEO Managimm
Bestuurslid UDS (Union des Syndics)

Deel deze post
Labels
Onze blogs
Waterschade: wat nu?