De syndicus als enige aansprakelijk voor de veiligheid van de lift

In de meeste appartementsgebouwen bevinden zich liften, en de syndicus, als beheerder van de gemeenschappelijke delen, dient ten alle tijden ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde lift onder de voorzienbare gebruiksvoorwaarden geen gevaar oplevert voor de veiligheid van de gebruikers.

Uiteraard is de syndicus in deze taak bijgestaan door twee belangrijke spelers; enerzijds een onderhoudsfirma, anderzijds de externe dienst voor technische controles (EDTC), zoals BTV (Technisch Bureau Verbrugghen).

De veiligheid van liften is o.a. gereglementeerd door het KB van 9 Maart 2003. betreffende de beveiliging van liften. Het KB voorziet een aantal verplichtingen voor de beheerder.

Opgelet: bij een schadegeval, zal u als syndicus als eerste met de vinger gewezen worden, lees onmiddellijk aansprakelijk gesteld worden, indien één van deze wettelijke verplichtingen niet nageleefd werd.

Risicoanalyse om de vijftien jaar
De beheerder laat een risicoanalyse van de lift uitvoeren door een EDTC, een eerste maal ten laatste tien jaar na het eerste in bedrijf stellen van de lift, en nadien met een tussenperiode van maximaal vijftien jaar.

Modernisatiewerken binnen zes maanden

Binnen zes maanden na de uitvoering van de risicoanalyse deelt de beheerder de planning van de modernisatiewerken mee aan de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd.

Keuring van de modernisatiewerken

De beheerder laat de modernisatiewerken keuren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze dienst geeft een attest van de regularisatie aan de eigenaar. De inbedrijfstelling gebeurt overeenkomstig de opgemaakte planning.

Onderhoud van de lift volgens fabrikant of minstens 2 keer per jaar 

De beheerder laat de lift onderhouden door een onderhoudsbedrijf overeenkomstig de instructies van de producent van de lift.

Indien er geen onderhoudsinstructies voorhanden zijn, dient het onderhoud te gebeuren ten minste twee maal per jaar.

Indien tijdens de risicoanalyse ernstige risico's werden vastgesteld waarvoor onmiddellijk onderhoud of herstelling nodig is, is het gebruik van de lift verboden tot op het moment dat de nodige werkzaamheden werd uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de syndicus om de lift buiten dienst te laten stellen.

Belangrijk : Als syndicus heeft geen beslissing van de AV nodig om de lift buiten dienst te laten stellen als ernstige risico’s vastgesteld worden. Doe het onmiddellijk en informeer de medebewoners door een affiche op de liftdeur. Tevens als syndicus geeft u geen beslissing van de AV nodig om de nodige dringende werkzaamheden aan de lift te bestellen.

Controle door EDTC - Preventieve inspecties: om de zes maanden of om de drie maanden

Vanaf dag 1 na de ingebruikname dient de beheerder een preventieve inspectie uit te voeren van de lift door een EDTC (zoals BTV) volgens de hierna vermelde frequentie :

 • Indien het preventief onderhoud van de lift gebeurt door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf (met ISO certificatie), dan wordt de lift 2 maal per jaar onderworpen aan een inspectie.
 • In de andere gevallen wordt de lift onderworpen aan een preventieve inspectie om de drie maanden.

Aandachtspunt: soms wordt deze “liftkeuring” voorzien in het onderhoudscontract van de liftconstructeur gedurende de eerste vier jaar - lees dus aandachtig uw onderhoudscontract!

Indien tijdens de preventieve inspecties ernstige gevaren, inbreuken of het niet uitvoeren van de modernisatiewerken worden vastgesteld, stelt de EDTC de termijnen vast binnen dewelke de lift in orde moet worden gebracht.

Belangrijk: als syndicus heeft u geen beslissing van de AV nodig om de deze dringende werkzaamheden aan de lift te bestellen.

Veiligheidsdossier

De beheerder is bij wet verplicht om een veiligheidsdossier op te stellen. Dit dossier omvat ten minste:

 1. de verslagen van de risicoanalyses (EDTC)
 2. de documenten betreffende de modernisatieprogramma's en de uitvoering ervan
 3. de registratie van het verrichten van het preventief onderhoud (onderhoudsfirma)
 4. de verslagen van de preventieve inspecties.(EDTC)

Dit dossier moet toegankelijk zijn voor elke belanghebbende (eigenaars, inspectiediensten...)

Informatieplicht

De syndicus moet erop waken dat, in elke lift en op een goed zichtbare plaats in de kooi, de volgende gegevens worden vermeld:

 1. het identificatienummer en het bouwjaar, indien gekend
 2. de nominale last
 3. het maximaal aantal personen dat mag vervoerd worden
 4. de identificatiegegevens van de eigenaar of in geval van probleem te contacteren verantwoordelijke
 5. de naam van de EDTC zoals BTV
 6. de naam van het onderhoudsbedrijf.

Beroepsactiviteiten in het gebouw: kopie van de risicoanalyse en preventief onderzoek verplicht

Indien een werkgever één of meer verdiepingen van een gebouw geheel of gedeeltelijk gebruikt voor zijn beroepsactiviteiten heeft hij een contractuele verbintenis met de syndicus dat hij een kopie krijgt van elke risicoanalyse en van elke preventieve inspectie van de liften die door zijn werknemers tijdens de uitoefening van hun arbeidscontract worden gebruikt.

Voor meer info raadpleeg de website van BTV: 

https://www.btvcontrol.be/Assets/Documents/Productfiches/2020/nl/BTV_Liften_2020.pdf

INFO

Ing. Joris Breugelmans
Commercieel directeur
BTV - Technisch Bureau Verbrugghen vzw
Roderveldlaan 2
2600 Berchem (Antwerpen)
T 03 633 51 90
M 0497 52 73 38
www.btvcontrol.be

Deel deze post
Labels
Onze blogs
De overdracht van een syndicuskantoor - deel (3)